SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Helsingin Ratsastajat ry – Helsingfors Ryttare rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu syyskuun 1. päivänä 1930 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä käytetään suomea.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää hevos- ja ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi sitä kunto-, kilpa- tai huipputasolla edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
Tarkoitustaan seura voi toteuttaa:
1) Tarjoamalla jäsenilleen
– kilpailutoimintaa
– nuorisotoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– valistus- ja kasvatustoimintaa
– sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan tarjota erilaisista lähtökohdista oleville henkilöille mahdollisuus harrastus- tai kilpaurheiluun ja siihen liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

2) Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastusurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3) Omistamalla tai vuokraamalla toimintaansa varten tarpeellisia tiloja.

Toimintansa tukemiseksi seura voi
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– hankkia varoja järjestäen huvi- ja urheilutilaisuuksia sekä keräyksiä ja arpajaisia, välittäen jäsenilleen voittoa tuottamatta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä julkaisutoiminnalla.

4 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi hallitus voi kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kirjalliseksi anomukseksi tai ilmoitukseksi katsotaan näissä säännöissä myös sähköisesti, kuten
sähköpostin tai internetin välityksellä toimitettu anomus tai ilmoitus.
Seuran jäsen voi olla valintansa mukaan
1. A-jäsen, jolloin hänellä on oikeus Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenyhdistyksilleen ja niiden
jäsenille antamiin etuihin ja oikeuksiin sekä vastuu A-jäsenyyteen liittyvistä velvollisuuksista tai
2. B-jäsen, jolloin hän on oikeutettu ainoastaan seuran jäsenilleen antamiin etuihin ja oikeuksiin
sekä vastuu B-jäsenyyteen liittyvistä velvollisuuksista tai
3. Perhejäsen, jolloin hänellä on muuten samat edut kuin A-jäsenellä, mutta hän ei saa Hipposlehteä
eikä hänelle voida myöntää kansallista kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Perhejäsenen
täytyy asua samassa taloudessa A-jäsenen kanssa ja kuulua samaan seuraan kuin A-jäsen.
Perhejäsenellä on vastuu A-jäsenyyteen liittyvistä velvollisuuksista. Perhejäsenyys on korotettava
täysjäsenyydeksi (A-jäsen), jos talouden täysjäsen ei maksa jäsenyyttään.
Jäsen voi ilmoittaa jäsenyytensä muuttamisesta A-jäsenestä B-jäseneksi ainoastaan siten, että
jäsenyys muuttuu seuraavan vuoden alusta lukien. Jäsen voi ilmoittaa jäsenyytensä muuttamisesta
B-jäsenestä A-jäseneksi milloin tahansa. Jäsenyyden muuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
seuran hallitukselle, joka hyväksyy jäsenyyden.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka
on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Seuran hallitus voi nimetä seuran jäsenen ainaisjäseneksi jäljempänä kohdassa “7 § Liittymis- jajäsenmaksut” mainituilla perusteilla

5 § Jäsenen eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 
Hallitus voi lisäksi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsenen jäsenmaksu on maksamatta vielä kaksi kuukautta jäsenmaksulle määrätyn eräpäivän jälkeen.

6 § Jäsenen erottaminen 
Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa määrätään, hallitus voi annettuaan jäsenelle tilaisuuden tulla kuulluksi erottaa jäsenen, jos hän
– toimii seuran sääntöjen vastaisesti
– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
– toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen seuran kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus asian käsittelemisestä seuran kokouksessa on annettava kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on otettava erottaminen käsiteltäväksi seuran seuraavassa varsinaisessa kokouksessa, ellei hallitus päätä kutsua ylimääräistä seuran kokousta käsittelemään asiaa. Ellei vaatimusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös tulee voimaan, kun määräaika, jonka kuluessa hallitukselle on esitettävä vaatimus erottamisen saattamisesta seuran kokouksen käsiteltäväksi, on päättynyt. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi seurasta, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamieen maksuja.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut 
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Hallituksella on kuitenkin oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
– hän on suorittanut syyskokouksen päättämän ainaisjäsenmaksun tai
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Ainaisjäsen on oikeutettu seuran ao. lajin jäsenilleen kulloinkin myöntämiin etuihin. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


8 § Seuran varsinaiset kokoukset ja kokouskutsu
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun
mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.
 
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on lähetettävä kirjallisena seuran jäsenille heidän jäsenluetteloon ilmoittamillaan sähköpostiosoitteilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta.
 
Kutsussa on mainittava asiat, joista kokouksessa päätetään

9 § Kokouksissa käsiteltävät asiat

KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
b) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
c) kaksi äänteen laskijaa

3) Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7) Käsitellään hallituksen, valtuuskunnan tai jäsenten vireillepanemat muut asiat

8) Kokouksen päättäminen

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
b) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
c) kaksi äänteen laskijaa

3) Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio sekä liittymismaksun ja jäsen- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus

6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

7) Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
8) Valitaan muut jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle

9) Toimitetaan valtuuskunnan jäsenten vaalit

10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, joiden toimikausi on kokousta seuraava kalenterivuosi.

11) Käsitellään hallituksen tai valtuuskunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat

12) Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan seuran täysi-ikäsiten jäsenten keskuudesta. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

10 § Seuran ylimääräiset kokoukset 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 20 seuran äänioikeutettua jäsentä tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä (riippuen siitä, kumpi on pienempi määrä) on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11 § Päätöksentekojärjestys seuran kokouksissa
Seuran kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövalinnat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, 18 vuotta täyttäneellä seuran jäsenellä on yksi ääni.
Valtakirjalla ei voi äänestää.

12 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä vuosittain eroavat puolet jäsenistä, joiden toimikausi on kestänyt kaksi vuotta. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toimikaudekseen toisen jäsenen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee seuran sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä kokouksessa. Lisäksi päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että hallituksen kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 
2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4) Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 
5) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
7) Pitää jäsenluetteloa.
8) Hoitaa seuran taloutta.
9) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
10) Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
11) Valita sekä erottaa seurassa tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia tarvittaessa heidän eduistaan.
12) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13) Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
14) Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

13 § Pöytäkirjan pitäminen 
Seuran sekä hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallituksen ja valtuuskunnan pöytäkirjat tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa.

14 § Valtuuskunta
Seuran toimintaa edistävänä ja neuvoa-antavana elimenä on syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema valtuuskunta, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on oikeus olla saapuvilla valtuuskunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.
Ensimmäiset näiden sääntöjen mukaiset valtuuskunnan vaalit järjestetään seuran syyskokouksessa vuonna 2012.

15 § Toiminta- ja tilikausi 
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoitusoikeudet
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

17 § Alaosastot
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

18 § Sääntöjen muuttaminen 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on vähintään 3/4 annetuista äänistä kannatettava muutosta koskevaa ehdotusta kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä seuran kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään neljän viidesosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava seuran varsinainen kokous. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava jollekin toiselle ratsastusurheilua edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle. 

20 § Muut määräykset
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 

Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Helsingin Ratsastajat ry:ssä 

Helsingin Ratsastajat ry kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on katto-organisaatio ja lajiliitto Suomessa. Helsingin Ratsastajat ry järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten Helsingin Ratsastajat ry kerää henkilötietoja.
Helsingin Ratsastajat ry:ssä henkilötietojen käsittelystä vastaa: Eija Kotiranta, eija.kotiranta@catella.fi        puh. 050 1547.
Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja Helsingin Ratsastajat ry:n välillä.

Helsingin Ratsastajat ry kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingin Ratsastajat ry käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailussa menestyneet voivat saada erilaisia ranking- ja valiomerkkipisteitä. Helsingin Ratsastajat ry toimittaa listan pelaajista ja heidän saamistaan pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteriin.
Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia tunnuslukuja; rekisteri ja siitä lasketut tunnusluvut julkaistaan useita kertoja vuodessa.
Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut tunnusluvut voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen ja alueiden www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut.

​Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi, jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia varten osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset, sijoitus kilpailussa, saavutetut rankingpisteet.
Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkkipisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaa. Tietoja ei koskaan poisteta.
Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut kilpailuun.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.